PremiumPlus家族網站
歡迎
我叫 Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 我創建了這個網站。
本站是使用MyHeritage建立的。這個強大的系統可以讓你我一樣的每一個人為他們的家庭創建私人網站、構建家譜並分享照片。如果您對本網站有任何意見或建議請點擊這裏與我聯繫。
我們的家譜已在該網站在線發佈!我們的家族網站有335個姓名。
本網站最後更新於2018年7月16日,目前擁有7名註冊會員。如果您也想成為會員,請點擊這裏。   玩個痛快吧!

去看家譜

去看家庭照片
家庭新聞
今天
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 從Family Tree Builder發佈了一個Piernikarz Family Tree家譜的新版本
7月 07, 2018
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 從Family Tree Builder發佈了一個Piernikarz Family Tree家譜的新版本
6月 29, 2018
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 從Family Tree Builder發佈了一個Piernikarz Family Tree家譜的新版本
Joanna Hamerla - Purchla 在1張照片中標註了 <私密>
 
Joanna Hamerla - Purchla 對照片20180627_203342發表評論:
 Bardzo proszę ;-) 
Joanna Hamerla - Purchla 在1張照片中標註了 Stefan Hamerla
 
6月 28, 2018
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 對照片20180627_203342發表評論:
 Joasiu, jestem w szoku! O istnieniu wielu zdjęć nie miałem pojęcia :D
Dziękuję :-) 
Joanna Hamerla - Purchla 更新了家譜Piernikarz Family Tree <私密> <私密> Hamerla <私密> Hamerla <私密> Hamerla 的細節
Michał Rudziński <私密> Kałuża , <私密> Kałuża , <私密> Kałuża , <私密> Kałuża 和31等其他人加入家譜:Piernikarz Family Tree
Michał Rudziński 更新了家譜Piernikarz Family Tree Teofila Dziuk (z d. Woźnica) , Antoni Dziuk , <私密> Kałuża , <私密> Kałuża 和43等其他人的細節
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 從Family Tree Builder發佈了一個Piernikarz Family Tree家譜的新版本
Joanna Hamerla - Purchla 在2張照片中標註了 <私密>
 
Joanna Hamerla - Purchla 在1張照片中標註了 Jerzy Jan Piernikarz
 
Joanna Hamerla - Purchla 在1張照片中標註了 <私密> Czarnecki (z d. Turek)
 
Joanna Hamerla - Purchla 在3張照片中標註了 <私密> Piernikarz (z d. Czarnecki)
 
Joanna Hamerla - Purchla 在3張照片中標註了 Roman Czarnecki
 
Joanna Hamerla - Purchla 在3張照片中標註了 Marianna Czarnecka (z d. Pawula)
 
6月 27, 2018
Jerzy Marcin Gabriel Piernikarz 對照片20180627_190020發表評論:
 Tego zdjęcia nigdy nie wiedziałem :) 
Joanna Hamerla - Purchla 在8張照片中標註了 Stefan Hamerla
 
Joanna Hamerla - Purchla 更新了家譜Piernikarz Family Tree <私密> Styranko (z d. Purchla) <私密> Purchla (z d. Jodłowska) <私密> Hamerla <私密> Hamerla (z d. Czarnecka) 的細節
Joanna Hamerla - Purchla 在8張照片中標註了 <私密> Hamerla (z d. Czarnecka)
 
Joanna Hamerla - Purchla 將89照片日添加到了相簿Zdjęcia rodzinne
查看更多
 
幻燈片
 
 
查看舊消息
新聞稿件
沒有新聞文章可用
訪問
0000019